services/funding

ACCESS TO FINANCE - WSPARCIE W ZNALEZIENIU FINANSOWANIA WDROŻEŃ

DOSTĘP DO FINANSOWANIA

Ten typ wsparcia ma na celu wspieranie firm, w szczególności MŚP i start-upów, w zwiększaniu konkurencyjności i ulepszaniu ich modeli biznesowych, ale także organizacji i administracji publicznej poprzez znalezienie odpowiednich źródeł finansowania pozwalających na wdrażanie innowacji i  nowych technologii, także  tych objętych wsparciem naszego EDIH w zakresie Smart City.


Nasze usługi EDIH obejmują: wsparcie i przygotowanie dostępu do instytucji finansowych i inwestorów, wspieranie korzystania z InvestEU i innych odpowiednich mechanizmów finansowania, w ścisłej współpracy z innymi programami i funduszami UE oraz Enterprise Europe Network (EEN).

W szczególności dla sektora publicznego, jako jednego z największych nabywców ICT, usługa ta zapewnia również wsparcie w celu wykorzystania potencjału i rozwinięcie siły nabywczej sektora publicznego, przekształcając go w dużego nabywcę innowacji.

Przejdź do treści